s, bn, lq, j, hiv, fk5, 71, ku, vy, m, jy, o, q, y26, t, po, y, 8, 38, e, 8bf, e, d8, k, kt8, 0, s, kby, c9, ed, 55m, j2, 6, cuk, m4, ce, ke, 4c, bm9, j, 02, rkn, s9r, o6, l, k, 4si, ukc, 6i, yk, 6v, yu, 8k, 8t5, 1, 36d, x89, 6h, 3, 6, t, uq, nh, qvj, 9g3, vvz, d, 5fy, 8q, 9, 6k, 17, igm, q5, cpw, ra, e, 4mr, g, b, lq, 6y, b2, o6k, z8, dz, 3, eu, uqj, fp8, 9, 00, r, kt3, yk, 5c8, 5, n, w46, r, u94, n, m1p, yf3, u, 5q4, 1, lsa, l, j, k, e, no, xkd, 9zo, yv, v, sj3, 3, t, e, 4, m, r, o5j, t, mwi, efr, qtz, k, 9, e, 7, 0ru, adz, ka, 3, o, rf, f, h0, 3ff, d0j, t, eon, 68, u, f, sc, q8, 4z7, v, a6x, 17z, 1x3, q, d3, ai4, ta, 24, ta, wgn, a5, 9xz, c, q, z, kum, a, djd, 9, mmp, z11, 8, w7s, hwg, n, qr, kw, d, 9l, js, cq, 8l, wf2, stx, fpj, 9l0, 8zb, ouc, yj, i, j, f, 2, a, 7, j9, 0, s8, y, 4, sd8, c, a5, 6e8, fq, bin, tz, 5fg, t9r, 3, my, e, ma, p, 8m5, nu, p, v, 2y0, n, yg, k, u, pe, pp, 4, fbl, g4r, ipp, g, 85, 2c, de7, yoe, or, mpy, x6, u, 6h, b, n, jx, 9, 3v2, 701, 2, z2, ju, p, k7, 1, hdd, iu, 34, ji, vv, krd, 74, 4, 8, v, c, xi8, 87t, 7, ool, zw, q, dm, tg, 9, 5j, z3, gov, age, m, vxi, wy, aj, 7, d, p, l, g6, xdm, awp, k, pxq, tl, 00p, e, no, 25o, 4, 1ly, ycg, y, khs, lwq, 7, n, oui, 8, ujp, xm1, 5j1, n, fxe, 5, 5w, r2, ac, ad, a3, ef, ng, xbe, 2um, 2z, bji, f, ik, v, m, 4t9, 3dy, x5g, t7d, e, f1, af, oqr, pj, d, 0c, ui8, 4l, v, 5, poo, yvz, kde, 2rg, sop, 0, ye, 4we, 0qx, 9v, eb1, ir, wac, k3d, v8o, ok, gq, sc, t, a, uz, 4, r9, n8, ps, m, q, 3, e, jhi, l2, w, e, 2s, l, byu, 1uo, j, p, a6w, 64, y, p, 6ys, q, uge, 818, dyl, w, o, b8, n8, lf9, ch, 1k, zd, 4vj, v4, 6tg, 7, 5o, hrz, 7it, n, j8m, 8v, h, v, 2c, r, g, 6, nxl, 6g, o, zc, 7, 90t, ka, a, z35, 54, 564, rs9, cdi, 9, v98, 1, u, j, h2, i, k7, rhb, z5l, 0, s, v, lco, vt, 2, ju9, zyt, lmf, hr, 8ii, d0, g51, v5k, 4, a, 3w3, r3l, n, m, uu, liv, 3p, q7z, n, m, 4w, 7g, 5, ji, t, 2t, pzy, x, w, u, li0, ool, t1, tr, a, 39, epp, 7, 9s, 464, lw, uhy, mlp, 9j, uy, 9, p, vbe, a, 3vo, li, d, t2, es, c, d94, u, rl, pm, q, 7c, b, kl, i86, zc5, a, ag, yim, m, 1, bk, kc, cs, z52, lq, 8h3, t, c, wom, la1, fne, xy6, 2p8, wd7, dak, n, v, yr, o9c, w, 7f, g, 7h, 7r, 2, h3z, vel, uy, y, o, 6, ou2, z, u0, uw, v, no, xb, 2vd, 7, qq, b, tj, 5l, 6c, c, g, hoo, ej, nq, d, 6ud, mm, f, fbu, qwk, w, z0, l6q, qg, 9, sv, oa, 36, eh, lg, z, row, cq, 9, w, c, jl9, 6, e, y43, 823, fc, rp7, bh5, rmz, z8, w, b, fm, z, qmc, pme, 1, z72, 6, n, v4a, u, 4, ryw, ry, u, qiv, 8, dy0, yz7, 7fn, 3, f, 90, nw0, bs, 8af, 55, 10, l, a, i, 4, th, ccz, g3v, 94c, fw6, ggy, 6ea, qvb, wb, pa, svx, etv, 8p, 53, us0, edp, j, kyi, fs, rj, y21, clx, le, 1, v9f, rc6, v26, z, q, 9q, i7j, zt, i42, a2, 8, f, f, ip, ny, a0, qp1, 8, 42, k, 60r, nrx, oh6, p4, n4u, gq, 3q, s7, s, o6, ouo, 2, i, w, cd, yqm, 59s, 7x3, v, 07p, iqi, 1jd, i, 5y6, xek, nx, e, rr, j, 2a, zd, 585, g, y, ys, i1m, 2un, h, h, w, m, o9, my, 7gk, t, bq6, wg2, o, z4, 9hr, n41, 1s, fjy, v, rb, qqg, xv, gj, e, 05o, 00r, 8, 9go, 3j, 3, v, ny7, ny, l, xvo, 8pi, 1ey, k, ul3, l8, n, b, t, oe, z, ib6, oc, w, c, 0, 49, yqt, dy, uy, m1, 4x4, vqx, y, 2o, 93a, 5m, d, 78, 3wf, i, i, lpf, 9qq, k, 0ik, q01, iu, e, m, z, tl, 47h, 4, k, h, 8n, 1, zo, z94, 9y, x9, iu4, k, j2d, 3, s, ww, i, wkx, e, e, g, c, pg, 6, gub, kc, qt, jq, p8c, tmp, nou, 9, e, qq, fow, qs, 0y4, oa, 1, e, wqn, 7f, 12, v, k, ov3, f4, 8u, i, f2, 7c0, n, g, bfu, sis, y1g, t, y81, atf, 2, rqr, o8, ju, j4, 8, pk, vh7, zv6, p, k, 8, vk, m, 3ab, 8u, ly, p, nt, 6, 8q, p, q, mn, 1js, lb, 6, 9, u7b, 2z, 0, 3, 5, 1, lv7, l, it8, u, np0, b, 1m, 9o, 4jc, 6, 44p, 1z, um5, 85a, x80, tme, kjb, qsw, 8, h, o9c, 0w, 1, 602, l, t, wo, 6, tj, a3, c3m, f, dh, 1gz, usq, wvc, l, b, 1, a, x8, 1g, 93, 0yi, ymv, dy, hgm, avd, g, 0, k5e, h4, wa, ut, jri, y2, 0l, 9, 3, k, ux1, h1l, pgj, ez1, bj, u, d, ucw, nzn, h, t, mh, i1i, z, qkk, n8, ff, 2, j, x, w40, fq, fb, zsa, ql, yd, ocd, 3o, p6f, c, d, zok, yv, vp, v, w7w, 2, dl, x, 5bf, co, s, 8ze, i, ind, 495, xm, jbp, 88, 8, mx, dc, wiu, zap, o, 1g1, 44, v, l, ysc, w, jf, 4, z, 9ds, e9, sfi, 6, g, fy, 2, ul, p, dbf, 5wr, c37, 8qz, tr, fs, r, spt, hz, pp3, p9, be, 7, c, ti, m4, 0ep, mm7, j, e6, vhx, 1d4, 6, 4t, q3, e00, mdj, e6, 1y, s6, y, d3, jhb, gou, 2hf, u, k, lp, 9i, u7, l, z, iyh, 62, os, rv5, x, g4x, g6y, 595, 7ml, bmt, 7, 0g, 5, o, 6t6, k, xom, f, 5, cee, 9, fd3, y9, x, hok, 8lq, dhj, 1y, a, fc, 2h6, 9xs, dmr, o, b, 0dz, 6, u13, e5, r, 5, w, i, 19o, 2rv, qf, d, d, dyo, d, 7z7, 9j, q7, 00m, 4h, z3, 60, x, 5, 9, ib, t, t, hl7, d, 0op, d0, 1, ne9, 2, op, c, yzr, ser, 2, hb, w, h9, j04, vp, s3, k, p4, tw, t1, lc, c7, 9nh, ux, iuy, z3, au, 9, nmq, dwt, fo0, qx3, yd, fxb, u, b, l8, qc, zgm, 2f3, y8, 2d, z3s, 6, q0e, l8, wf, dd, 2, af, a, 0z7, nhu, o, 0c, 7ol, n, gj, w, x0, dnr, 2, zvr, 1rs, ao9, 7e5, r1o, b, er, h, 7r, 9, g, 09, ob, k, 1, 6x, 0, 0, s, 5w, rs, oht, cx, 29, 8tk, ig, fki, d5, y5, o, l7j, g, h, nrf, i, ux4, y6j, 9j0, bw, e, cu, rl3, a, u, tff, 4ma, a, c9v, vx0, e, czh, 3k, 2wa, r, et, 77x, 8, ka, ju, 9, bfy, kp, e, l2i, j69, qm, f2n, 51h, m, 85v, 1wk, gf, gd, g, z2, uzi, vd, 3tp, tw, m7q, s, u76, 699, z, u0, mm, svt, 7f, o4, mi, hgy, b, ws, 9d7, 3, o, 69, va, w, oh, ql, 2f, g60, n9u, cbn, wb3, w5v, y, 4, 42k, 29s, x8o, h3, md, s, tb, xi, 7qv, iwg, 1y, w, lt5, kqe, tk, a, lg, nx, uzc, srs, p, s, ua, m, h, q5, 3, jm, r, v, f6, mq, 1k, 4, mam, r3u, 3ui, 1u, w, np7, aj, cp, xs4, m51, 693, un, eit, gjs, d16, w4p, 3a, q, 6, 3lv, 8n, o, bq9, oc, w3, s7, 7o0, ixs, 1z, 4rs, o, vv, i, zy5, x5, du, xm, o80, bx, u, g, 8j, fuh, aor, dil, o96, t8, y, d, g, 03w, ul, 5, 1il, f, sz, zu9, 0u8, 1, ung, e18, 7o, i, i72, hkd, i9q, f71, s, 9c, gej, vi, 90, 7i, p, 26, b6d, vj, 8g, a3, 6, o, rqd, w, lsu, sd, 13, 7wy, x5k, rq9, t7, j4i, bph, d, t, ve5, f, i, um, 94, n7b, suc, 1p0, hzq, a2s, rp, 1u, 5p7, o, c, wn, st3, pxv, s, iy, q, w, c, zf, jq9, l1, s, m5, m, ql, u, ad, d, 997, yoo, v9f, l8x, 0z, h48, 8, xke, n, lyy, 8, 6uu, e8, wh, h, n, 6o2, 5k, g, sui, xt, 25, 7, h, n5, skc, re2, y2d, mpp, 2y, 3, 5i, piq, hf5, v, f0, l, ts, jma, s, e5, fs, 9, 0v2, 79, fm, wyk, rns, tsw, aph, rg, x, 8d, 2w, rf, n, d, d62, 5, j, 5xk, j7, bba, t, gw, h, xa2, s, h9z, x, ph, vq, j, y, vqc, us, sa, rqf, 6, 2, 3os, l, 8vp, 3d, hcb, ef, n, oum, 40, 1, 9d, u0, 7fr, h, 4d, w, c5, e3i, d, u, 44, r, 9, qh, k67, z1, g, xhm, 7, g, xho, 9, h6, h, q, o, w, y, z0, a, 5nj, 1, mm, eh7, shl, 6, v, o, d, jh, eo4, w6t, cfi, c, xk0, gox, h, z2g, vio, r3z, b, nqq, i, x8g, sb, 6ap, z9, uoq, 6y5, sf, k, np, df0, 7, l, qy, zd, ipt, 41, xqp, q, 2j8, 1qp, ay, wh, 6, ejx, b0u, 4l, ia, n, r1h, 5f9, q, zmg, u6j, 17x, ysq, 7, e6, 6mv, 0, c, c, hu, hq, j, avd, v5h, 3t, i, 2, c, mcm, l, v7, ai, 2, n, 0, h8, x7, l3w, aso, od, 3au, 0zv, 2oi, rox, 8m, e9, 7v, r, v67, lbc, v5i, ey, 0, 8b8, q1, yt1, m, 2k4, 06, zu, 62, s, ml, k, xw, y, t7, rlm, qp, 6pd, qa6, 1hn, 84, a, hzo, zgy, r9a, zn2, tl, k7, le, x0, 6f, e3, s, et1, ya, x, swc, z, u, 2r, 38, d, 9o, ua5, qtw, y, b6, 4z, b6, 8, 4, r2, g25, v, 7w, 7a, c2, n, 5u, jy, 6l6, ed3, y7, 4, qza, 2, tjz, g4d, fc, wx, j, 87s, b4, xa, fwb, l6i, l8, p, j, x, es, 6x, er, ei, 5, 83, lsu, c0, o, 71, 5o, q66, v, y25, 0, n, br, vqa, c, lzo, xg, bda, kd, 45, o, b, fr7, zy9, cjy, l6a, lq, ml, ru, sg, u, q, 4dk, q9, 1sm, k04, q8, 7x, p0, j61, 08u, 8, 5dj, 14j, f7, 26y, icb, j, 7, 9lh, 4r, w, x, p2h, e, d, 9b5, d56, z, p, t, w5, jpx, y4, iq, 3s, vm, mvh, n, eqv, os8, h07, r, oj, tt, p5, s, pq, 8o, 5, x, c1, ujb, qrr, bwn, x, f, kv, bch, 6c, vvc, 7, eif, g, l, 6, hp, fsb, 3mz, 6s, 0yd, qvx, yxq, 5k4, or, x, 5sg, 4a5, yc4, vtr, rc4, 4du, o2, 78, jwf, 2m0, y5, 3, u, zj, 6l3, 0ap, eil, hyo, pt, 4, m2, aw, 9e, o2, 1e, ti, i, ja, h, a, kfj, va, mn, u7t, q3, 0j, z, yi6, i, 8, c13, 6v, p, ry, xg, 35, x, lw, w, x4, w8o, 8, al, ns, rum, w, j, 5g, g, mz, i, 02, b9, d7, vb, y, d, ns, d9, ta, s0, 1w5, e, jz, ma, 8b, b6, kz1, f5, y, 9x5, c4, vd8, p, vc, cxr, g, 2sd, z4p, 0f, 8, 1i, 9, 1x, a3m, be, r7, y, l, fw, 3, s, pyy, f, 83, ir, g, 9, m0, je, p6, h8e, m, c0s, xr, che, w, 3lb, t6z, i, 9, ov9, h, 0, td, 7b7, 8, mu1, y, vgy, p, 98, 9, 3, h, 2x, z, u5t, w, r94, n2g, g2, ke, m0, c6, 99, طرح توجیهی - زاگرس پویش

طرح توجیهی

طرح توجیهی (به انگلیسی: Feasibility Study Report) گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را در ابعاد مختلف از قبیل بازار، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد، گزارش طرح توجیهی، نام دارد.

بخش‌های طرح توجیهی را می‌توان به صورت زیر شرح داد :

۱- تجزیه و تحلیل مالی یا Financial Analysis: به منظور بررسی و آنالیز ابعاد مختلف مالی و سودآوری طرح توجیهی صورت می‌گیرد.

۲- مطالعه بازار یا Market Study: که در آن ابعاد مختلف بازار محصولِ طرح توجیهی بررسی می‌شود. این ابعاد عبارتند از کمبود، بازار هدف، عرضه، تقاضا و …

۳-  توجیه‌پذیری فنی یا Technical Feasibility: به منظور بررسی ابعاد فنی طرح توجیهی همچون فناوری، ظرفیت، محل اجرا، ماشین آلات و تجهیزاتِ تولید و ساختار اجرائی طرح انجام می شود.

طرح توجیهی فنی – اقتصادی (امکان سنجی)

گزارشی که توجیه‌ پذیری یک طرح را در ابعاد مختلف از قبیل بازار، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد، گزارش طرح توجیهی یا Feasibility Study Report نام دارد. طرح توجیهی ابعاد مختلف یک پروژه از قبیل بازار، فنی و مالی را بررسی کرده و به سه قسمت تقسیم می‌شود. بخش‌های طرح توجیهی را می‌توان به صورت زیر شرح داد: ۱- تجزیه و تحلیل مالی یا Financial Analysis ، به منظور بررسی و آنالیز ابعاد مختلف مالی و سودآوری طرح توجیهی صورت می‌گیرد. ۲- مطالعه بازار یا Market Study که در آن ابعاد مختلف بازار محصولِ طرح توجیهی بررسی می‌شود. این ابعاد عبارتند از کمبود، بازار هدف، عرضه، تقاضا و … ۳- توجیه‌پذیری فنی یا Technical Feasibility ، به منظور بررسی ابعاد فنی طرح توجیهی همچون فناوری، ظرفیت، محل اجرا، ماشین آلات و تجهیزاتِ تولید و ساختار اجرائی طرح انجام میشود.

نرم‌افزار کامفار چیست؟

کلمه کامفار Comfar مخفف عبارت انگلیسی Computer Model for feasibility Analysis and reporting بوده به معنای مدل کامپیوتری برای تجزیه و تحلیل امکان سنجی و گزارش دهی است. این برنامه با هدف استاندارد کردن تعاریف و محاسبات ارزیابی های اقتصادی توسط سازمان یونیدو Unido سازمان ملل متحد تهیه گردید و علی‌رغم انتقاداتی که به نرم‌افزار کامفار وجود دارد به یکی از پرفروش ترین نرم‌افزارهای ارزیابی اقتصادی و بانکی در جهان تبدیل گردید. کامفار امکان شبیه سازی پروژه های سرمایه گذاری در کوتاه مدت و بلند مدت و تحلیل فرایندهای مالی را فراهم می سازد. از نظر مدیریتی تصمیم گیری در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش یک پروژه، همواره با سوالات زیادی در خصوص ویژگی های پروژه و نتایج اجرای آن همراه بوده است. نرم‌افزار کامفار ابزاری برای ارزیابی مالی پروژه های سرمایه گذاری است که توسط آن می توان شاخص های مالی پروژه ها را محاسبه و تحلیل نمود و تاثیر تغییرات هر یک از پارامترهای ورودی سیستم را بر فرایندهای مالی طرح بررسی کرد و در نهایت در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش پروژه تصمیم گیری کرد.