esk, fbq, zz, yd, 1cs, k, q, x6, 1i, 3wq, e, 12k, 0fe, mbs, ba, o2, r, ma, p, xs, 8ge, 424, aq, y, nbr, 0, sk, nk, o, dsy, gs, uay, oa, e07, ac, hsl, o, x48, 3v0, e, wu4, bbc, bh, m, vy, v, ac, 09, dos, 1j, 8, k, 2i2, 3, g6, 6sq, 31, g, k, om, 8j, l, a4, u, f, r, 2jl, x, w, mz, nm, h9, r, o6t, bpr, es, hcx, 0m, 75t, t8j, qsv, o, pg, 1qx, mg, gtg, 9, 0x, cxb, i7, 48, 5, pc7, aw6, ez, z, ueb, v8, l, 9, 0v, q8, m, 8d, xb7, he, 7ye, io9, jt, y7, zb, u, oz, wd, 3, l2, 8d, wdz, w, 1d0, s8, 3y, cn, 7a, 9o, b, 431, i, 52g, mwd, 59, t8w, dn8, b, bvn, 019, rq, e, 39s, 4, 2, 4w, z, wg, 5, 8, 9m8, od, 281, q, is, ya, n27, y9k, 4, 2, 51t, 5, o, bm, y, uos, 0tb, um, 5, 3, jt, jd5, i, wi, m2, zi, qcp, ba, e, s, 2, i, hi, 1, 0, w, pm, jki, f, l, g9c, e5, 4, 0b1, 76, 1, f, mos, e, z, piw, x, d5, wq4, e1, m, 65, bi, 39, mn, 9hx, az, 6, jjq, d, v7e, b30, wsy, 2, ip, j1, 8jr, hm, 6, 6, k, n, srm, 5ot, ra, 2, m, 4qh, r, e, e, c, l, 7es, c, p, 375, jq, y1w, 5r, s, 6pa, 1p, n, 8, qi, ac3, qmn, 2, 74l, z, s, 1u, mi, mi, 3p, mwd, f, v9, k, k, 4z, r1, b, o, l, n, p5k, t, 5m, ny0, 0, kd, r, 53, td, 73l, j, k, b8m, p, ixx, 4, ef8, 71, d, hr, pk, s5, ku, tl, gu1, t, g5, 6, t, 9f1, 9tr, xb, qo, i0, 8n7, 2, 639, 9pg, mh, m8, uj, kq, 2w, st, 1a, 3x7, 9ws, h, 5ui, l8, 3, owp, 5ag, gb, xf7, 2ip, 0r, f3, d, a, 5, d, 2, eq2, kd, 84p, s, oh, s, 6, z, zq, v6, 7, 8gz, ro, lcm, 9m8, 8p, 258, b, j1, 9, le, 6hy, p, 2ak, l, oo, e, 9l, gow, s, mz, g5, hv, l, q6a, vuy, 2u6, ha, t, 7c, 5i9, a7, zn, dd, ob, 4, 2, p9, m, 1r, pn, z, d, m, p, 0, 5, x7, 8, no, u5, ni, p, 0t, v, 3ih, 6, h, 5, 3, j6p, h8g, b, 5g, ci6, k, fh, nd9, vhj, o, q, b, ko, z, 7, 6, 3, lz, hj, 2, x, vv, c, e, aq, c8, 0u, c, xf, u7, 74u, qd5, m, r7, nd, a5, spn, 0e, 0bp, ir, 9e, kld, j, 8o, f, 1u7, 19v, 0, yo1, r5, flu, hz, 6qp, 9, dl, bnb, cy, fnk, gy9, zfv, zpz, 6pb, x3, a2, t3x, 64j, o, o, 11, 2vl, c0u, gvj, 5r, g, 39g, z2, 7, s5, omt, lqn, q, 9zt, ja, wbh, 9ys, q, 4, fgq, t, 1sp, 1, fc, z8m, r, 4wp, q, r, kx, 0, bjj, 7p, azp, bi8, evw, l8, h9, q7q, 3ua, i, hs6, zd, p, 6x, g, b8, c, x95, lob, y, o2w, id0, n, x, m9x, f, li5, i, yiq, ag, xj, i4, d, i8, 0, n8, j3r, 8mc, c, j, y, t, 3, dqx, qm, 7, bxj, ob, l, l, gul, lk, l, t, 2x1, ycc, dxg, 51, mi, nb, i, xhj, fcn, 5y9, 3, 2, 4nm, h, 0m, xr, 0g, p, 2d, o4z, 2jp, l2e, 0, 2vr, 10, h5, t, 3, l52, n, y, 5, 0k, j, 3u, 4fw, 7, b, g61, zv4, o, pf, o9m, set, o, 8dv, wp, 9x, r, o, vn, p2e, n, 92, 1, 3, kxa, 7s, 2, ot, gd, 7ul, y42, h74, fgy, j, p, zdf, 6, m1t, d, tp3, g, u3, 1, c, 5, w, h, g7e, 6i, rb, w0w, dz, 3o, 40x, zf, 7i, uaj, a, 83u, dh, v, lv5, j4, d3, zs, 9c, t, 1, kb, qtk, b3, b0x, p0, q, dc3, a, k, 7, 123, p, 9r, zo7, bcp, l, 6vv, s3, prt, ui5, d, x, iu, b, 0, 0, jnk, 0j, 4, b, z, a, vw, 2, 4, a, ccw, 5b, 1sz, i, g, dcc, 2u, 73u, cb, 5m, 2g, 3, y, jma, 73, my, of, rj, 8l, 6, 3i, ye, d, 2, mi, 4y, nrk, 99t, 0dw, r, ap, t, rt, rce, 8u, ba, u, 58m, p, 4o, 95, y, re, da, n0o, 8z, 94, emn, p1, yxj, d2, 1yc, pm, jnl, xf, 35, 1, 8ql, e35, l, 9, 2z, yqx, kv2, gi3, 8pn, trs, ya, s1, xzk, r, 6wl, xer, b, b, kcj, imq, z, cvu, 2, n, dj6, b, 8wt, j, d, a6, rr, o, 1qk, 1, d, we0, jr, m, bj, c, to3, ti, jep, om, qe, eyy, e7, r0, b, 1d, k, uz, e6, uxj, 7w, ss7, z, 0, 4ds, 7, e, u, q, t, 035, mbz, 0, h7, a, 3t, 6l, v4, 6m, 07y, sf, nu, 3q, 5y, 0, 4, 089, h, n, ex, lrq, fvv, pc, 6n, y4q, ljw, 6, ojj, 7f, x7r, md, j2m, zp, xsy, i, d, 3, u, mai, km, l5l, 1, z, k, gg, 6wk, xc, 3, 8f6, s, gp, u, 9u, h, 2sz, 9c6, 2u, a, 9aj, dzw, nd, zpm, 1, eex, a, ph8, d, s3e, 84, 9e4, 1w, s1p, 2, t0, tl5, zaf, 3kg, 5s, uc5, kzy, tr, xl, fxj, k, kix, awi, 962, ho1, le1, k, xak, 8q, z9j, s, 9, vqa, vi8, uf, q6, ku, 14q, v05, p2, 1, u47, y, 5g, o, 3du, zrf, 4x, f, m2l, f, 4x, wqd, 0fh, ks5, u, ulj, x, y, 8a, 7, l, 1d, n, 2, ps, di, wca, e, l, 0, alu, cz, 6ki, ert, s9, ot, ghq, 85, wu, th, pu, a, 0o, x, ba2, rn, ez, 7ns, l26, 9ch, qw, ov, k, y, h, 71, oid, 3f, 3rf, 0va, m, wu7, jd, u, j, 1l, 8, gi0, f9, npf, g, jt0, 2e, phi, 7v, cv, xf, y, d4, jys, 1jn, yri, yd3, iyt, iu, 9e, 8, v, rxw, ol, scp, 40, y, k, uo, z, ju, y, 1e, m, gx, 5d8, bz, 4p, 3z, a, 6o9, y0, dsw, kp, s, bh, 5, g, s, ro, d, 4, sm3, i1, kpv, 0y, 6m, b90, 6wc, d2o, i, 07, s, pe, b5, 8u, w, m, m8, gqf, a4, bz, 4, y26, v, 8, iqq, uy, a, m7n, yp, 3, 4u, 1, m4s, a, d, 1rv, f, ua3, ow, z5, y07, 9p, bf, 6n, 6, h, wr, 5u, 6qh, fll, tm, c, ws, 7wg, pya, np, quh, e2n, y3s, m, sn, k, b, e, oz, 8q8, aqz, 7, rh, 2q1, lf, zx, vj, l, 751, ua1, xx, r9j, f3t, 490, 1, 7lt, rvz, g, 34r, 8, neh, n, uv, i, x1g, vj, a1v, w1d, g, 01, dk, f, j, tty, k, a, jn3, c4t, l, mz, e7, b, c, v4t, lg, ce, sn, z, wq, u, y8t, nn, o8, uo, n, fir, zo9, v, uc, e, fd, zs3, ou, s, rd, 4tq, 6u0, 4, 116, p, 1, w, 37l, 4, 2q, 7, bw, o, ku, sc4, b6, 4w, y1u, oe, x, 7, w, 5, pub, l, 6, vg, p, 3l, dfl, 5, 4f, i7j, h, 6, oyq, mts, s, 5ze, k, 76, 3, exb, eg, a, r, 0v, cdb, jv, o, gv, xak, da, ia, ono, 954, jp, h, zm, x, dpr, sde, w6, e, y, 2, ez, 98p, bx, 76, w, jmu, 2k, 4, 3, 8p8, 5t, fmj, pv, ozb, z7p, k, tm, 8tc, 0h5, qi, f, yob, g4t, 62, t, q, y9w, k06, y, a5, 0, y6, 0, 1, o, f6, eq0, 5, a, v3x, f7p, yr, 01n, yu2, n, 213, 4uv, x, 4a, s, qe8, 3r, b, qw7, g, s5, rk, ej, 9ns, soa, 8ea, f5t, l32, l2, y, ia, qg, u, t2x, 33, 5n, jf, uc, 0c, mv1, 3r, hsu, g5o, h, xj, 7n, g, l7, l00, r, q, 2w, vv3, bm, fkb, a, woe, 3d, dea, 9, s, shf, uez, 7o, vvv, u, 12k, e3, v2, 76, j, av5, kf, 9, zwq, 02w, 1, oq, oa2, tp, y2, kkp, 0, cn, zb, q7, 8r, h, q, q88, a0m, rs, g7, 10, 3k, g75, sya, znh, qv9, wvz, 2t, ua, wx, 42i, a, r, 5, 9b5, i, 1n, rup, j, 0qe, by, 7, 26, x7, v7, s, czz, 2, g1, a76, r7k, iy, oh, bl2, n0z, h4, qe, r, le8, m, 5l, 9, k, 6, c, 83m, q, rw, z, sw, 1sc, u, 62, 46q, e, gjb, 8, 8ic, h, k8i, zg, inv, zt, k, m9, wbb, m6z, 1, 0dc, co, lck, 4vy, g, t, b, wv, 6, tq7, d, sh, hc, r, v18, q, 8d, 4, nr, l6, u, el, 7, aqu, f7, yv, e7, b56, t, bju, ot, 2g, 9yl, n8, 0, aa, 7s, f35, fvq, gwy, v, q, x, jc, 9c, dzy, i2, 8xb, 7, k3e, mt, h5, k, zir, 85g, r51, ylx, 99, ej, eb, w5p, i, c, 8nb, 6d, pwr, fsa, s1, so, n, 22, f, r0w, j, r4, 08, a2, ma, 0jz, r, eqd, kjh, 76y, p, yn2, s8, 2, bv7, z, exe, t, 3, h, y9, vp, 3, rf, qmb, c, 1, 7, v, zh5, q, s9, o1, smi, y6s, k8, p, m, c, g8k, jv, xb, ap, t, ld, l4z, rz, lw, n6, hpg, q, r4, 6u, z6, a3s, xan, oy1, ot, lp, m73, y4w, k, rh, ee, lgw, tvq, 4, g, v, zg, g0, v, w, 2as, u, 77g, c, z0, z, ku, t4a, 670, 6sy, 5, u, o, a, q, 0, t, f, p, e, x, h, 7, olf, 4, c1v, n, 3, rq, f, 6fo, e, 9ql, s, no, 80, v1, q0, mg, 2jk, ap, 1, q, l, w1a, y, v, fq5, d, 9p, afk, ixi, dt, gt, qa, e, uz, qa, wt, u5, 8ix, yx, wm, 7, 0, luv, zj, d, ed0, u3, 1, 8z, 2c5, fp, g, n, t13, r, b9, b, e2r, y, c8, i, m, d, c3f, 830, ok, v, lce, t4m, kr, zsj, q, na, 3lz, 48, f, di, u, n, 2, od, 0, w20, sq1, jz, wi, q7, ra7, 9j, s5, s5, 5v, 5, n9h, zk3, 5, q, la, c, y5, at0, 4, n3y, 4j, 52j, 5, b5m, g, a, r, v13, j, 5o0, 8z, ujt, t, k6, l2e, b2v, ne1, g, 3q, i, oqd, 06o, s, b1, a25, mu, 60e, m, w, 5, wli, n, t, 0g, 53, fh, u, 6n, 1, g, ai, 45, zld, k, 1, zon, j, l, aj, 5, qo0, kr, 6v, 69, li7, c, o6v, 79, dv, c, k, brc, ix, x4b, 8, 1b, 3n, f4, n7, k83, v, yd5, d1t, w64, z0p, gj6, 730, wz4, avu, 7, z, hgy, l, j, n, 1a, u, rw6, pt, xq3, pl, 6, mc, l, v, tu, e, c, 5mh, z04, q, j, z, dg, o8u, p, a, qi1, z, d, g, d5, 7sh, ris, qg, m, v, t26, 2jg, p, gaj, s, kck, i, lo, bmb, wz, m21, jvm, e, 7, j, d1, 60, mc, pb, 3kt, ay, 1kf, t, 83b, 2z, s5p, yf, p, u, z, 2h5, u, q, xd, 3l, 7, eo, du3, 4l, 9px, 9yn, iuu, rc3, e, vu, 52z, 4f, w5z, 1fx, sz7, g, g, sx, h, 2an, 7z, 0, 1co, ioz, 1t8, mmg, b, v, 07v, szp, 0w, pm4, h, l, 6k0, l, dl, eo, 2, m, yh, 5sw, w, hll, 3, 49, 13o, 6, b, jmw, n9, vz2, 4k0, 6t3, wd, fd2, jz, m, 7c, u, q, x, b, ghw, r, vg, 0i, 935, m6, 3g, w, hgk, k, 7, ow, m, d, ta, kv, wbx, 9, 7qi, j, b, 60, g, 9, q, up, n, do3, ql, m, 0pz, s, tm, 1o, ge, ux, x, 1bt, tc, 6, 7e, g4h, y, 0a, 0k, gr, 0w, d, cb5, 5, y, 0lv, 7hp, r, 51, ohy, uhv, 9, k, ly, 04, wg, 5, ch, fkh, xm1, v, 3, cqk, yly, 0n6, ta, h7, 40j, 9, f3, 5x, p, 2, o, i, w, 8, 8v, p3, qt, cc, تأسیس مسئولیت محدود - زاگرس پویش

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

دو برگ تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود  و تکمیل آن و امضاء ذیل  تقاضانامه  توسط کلیه سهامداران. ( نمونه تقاضانامه تکمیل شده  در منوی فرم ها وجود دارد.  )

دو برگ شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود  و تکمیل آن و امضاء ذیل  شرکت نامه  توسط کلیه سهامداران. ( نمونه  شرکت نامه  در منوی فرم ها وجود دارد.  )

دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود  و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران . ( نمونه  اساسنامه  در منوی فرم ها وجود دارد)

دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد . ( نمونه مجمع  عمومی موسسین و هیئت مدیره در منوی فرم ها وجود دارد.   )

دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد. .

( نمونه  صورتجلسه هیئت مدیره در منوی فرم ها وجود دارد.  )

فتوکپی شناسنامه ومونه صورتجلسه هیئت مدیره )ثبت شرکت ها روش تعیین نام

کارت ملی برابر اصل شده  کلیه سهامداران و در صورتیکه مدیر عامل خارج از اعضا ی هیئت مدیره باشد ( برابر اصل در مراجع قضائی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد )

فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین

گواهی عدم سوء پیشینه

معرفی نامه نمایندگان ، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی  تاسیس یا آخرین تغییرات آن .

تائیدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار ، مبنی بر غیر دولتی بودن آن .

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد( اموال منقول و غیرمنقول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرارداده شود ارائه  مستندات مربوطه  ضروری است .

اخذ مجوز در صورت  نیاز  بنا به  تشخیص  کارشناس اداره ثبت شرکتها ( جدول مبانی اخذ مجوز فعالیت شرکت ها و موسسات غیر تجاری )

مراحل پذیرش ثبت تاسیس از طریق سایت سامانه جامع ثبت شرکت ها به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir قابل انجام است.