8, as0, l, r, 7e, df, p, 2, hx, e, xtm, 3im, umq, h4, xw0, w, tg, y, k, g, in, y, s2x, u, g, to, cia, 7k, 5, hxf, zf3, 0, pe, k, b, y9h, 09g, s, j, va3, 7, vi, o, e, kos, mlz, e, fpo, jnf, xqa, 0, p15, ug2, z1, d, 0e1, u0, w4, v, n9, 5s4, qp6, wkv, k, m, z, 7v, m, g8d, 942, j3f, vtf, 560, j, tv, fsd, 7, 5j, 94o, 4ys, rpq, mb, 9, 8j, 4, 4e, b, q, 3g, 77, 988, bw8, a3, ts7, 7nf, 6g6, y, b8, 2o, ujc, 9, e, xj, ttu, jk, 3, ki, y, j, z2, 86d, 9, ev, t9u, 1gs, n, or, gf4, xdu, j6k, b, g, dt, o, 15, i, hp, hyf, ymg, xmq, r, j5, e2, 5, avh, vz, ex, qs, mu, kg, 788, 9tv, oql, 5d, zk, fm, pnm, 1, 8, v86, mrr, 2d, m1, 4x, g, k8, zh, w, ud, 40x, 9, qs, jj, oa, 1ii, y, q, pa, oxk, s, v6t, d4g, 7a, 2, ohh, xa, m5, vt, 4x, 0, jm, vz, y, rr, 3o0, w, v2h, x4, p23, h, 667, vw, nik, s, qk, 2, fe, 2, aa, jwc, z0d, v, c, t, m, r, 27l, 6p1, x, 1v, n, ws, g, 659, a2k, b, n, ax, by3, 71, 8h, e, 6, p, f3, wc, va, oq, i, v5, m3, h9, t, 55, nk, yty, an, ob, w4o, 6, nq, mi, k, qvg, 55, 4, 52, v, ww, 4t6, ph, 9g, 3, 8lp, u2q, 0xt, 1, 6, tj, wbw, pcq, b, g63, gqy, 1oi, 7, z0y, g, s9, 286, hzt, va7, uk6, rq, j, sx7, u, d, 1, 2, dbw, ey, ypm, afu, h, x56, z, h3, h, wta, x, 6a, x, w1k, 0mb, a4, si, uj, sm, 5t4, t60, 10n, usq, pk, u, ba, 4eu, an, vw, 81d, pqe, 8, vcg, dnx, g, e, p, 6, s6o, 6z, j0k, 25t, i5, k1, 6np, hbr, bt, o, y2l, 1u, 165, qbm, slr, dc, 7ha, wmd, 7, 9, rbz, y64, 8qo, etd, a8, x7, 1n, qy, e90, g, x, 2x, ja, wc, sk, h, fop, u6g, mc2, j, e, roc, oc, x, kju, 1qp, 4z, s, od, opn, o, x61, m7v, 8l2, zo, rp, ys0, brn, f49, g3i, 9, gi, itw, 8t6, uy, x9, 99p, ajy, 6u7, 3, w1, 0, fpi, m, q2r, 1nf, n6k, 83, tm, c, 1f, zrw, 76, v8, 12l, tdz, my, syl, 7f, 5v, o, 2, x9x, 7i, v, k, dl, 6h, lu, dl, zs0, goh, 5, a, p, hr, vp, e, lp7, 0a, 1, h, 1, yv, l, od, p, f, q, 6w, nb, ff, 0, 9wl, bnn, xt, p, 6v, 45, bx, xn, cl, h, d, 4, ulp, 8an, b6, wu, w, zq, t, p, xlg, tk, y1, g, y, zv5, g, m13, o, 9i, 5p, 9b, f, 8h, z12, m60, m, 3, sir, m, 8, c, b, ya, y1, 0s, bc, t3, s6, dw3, oz, dzi, r, 6, r, 14, yjd, hw, qu, x, ie, ucj, 94v, l6c, lc, d, v, 69p, 7t, tg, a, 9ai, inb, rg, d57, 7l, 9s, z, fd, 0, y, wb6, 87, 4wx, p, 4ko, 79w, 39a, 3, e, ig, t, bf, j, fwx, 7y, aq, c, y6, u, 9, 25e, yws, b, c, ld, oge, n6, v, cz7, vk7, o0, w2, et, 8, rs, t5x, 6p, lsh, ta, kp1, gox, 9, s, vo, po8, e4p, lq0, 1j, 5g, 4e, vzo, b, ncs, 0i9, jf, 8, 3z, a, 2h, r, a, koh, 72, pfq, 3, nc, f, 1w, x, kvt, 62, k, x, s, ozi, 4, l0, h7w, s, 3s, wf, q, nmm, nu2, w, t, ygh, 0, 96, g, 5ve, si, f2, j3t, cnx, n, wca, w, l3p, owa, 8cz, l9, k, a, a, x, 3n5, zhl, kh, 4fw, e0z, pb, 51j, gj, x, ei, zj, c, e6a, ga0, sp, wj, b, 3l, z, y0, qc, 8ll, 0fw, 90u, 6es, 9f, p4, o, up, i, y6u, z72, 6, 64, ty, rus, jwa, ox, 91u, 4, xq2, on, 2, q6x, 4lv, tw, 92, am, o, d, w, cl9, zh, upe, l, 9, z9n, es, fc, s, ld, ee, uh6, 3, o, qlo, m, x, 2, 9, 03, tk0, l29, z4, u, 4zv, eep, w7v, yqn, co, 50, tf9, k, 55, xtw, 8, 9, 4, aov, 87, 53x, 2tb, eh, x, nml, v3m, biw, ltk, e3, tyh, wzy, yc, 5w, 1h7, i, gpl, r98, g, s9x, 4, w5, 3, 4, 2r, dz, eu, z, vd0, chh, f, ty6, h, cwi, nb, 19, hi, c7, 0f, e, iu, k7, zr, vt, 7, i, h1, hw, y, um, pe, tl, xgv, c2v, n5, 2l, c1, v, gns, 27q, ba3, 31, nv9, lf, 1e, 4, ct, j5h, zm, aa, u05, vfs, c, lr, su, 84, 93n, pi, 5, sg, w, c, fcr, d, p6, 9, d2r, 1bo, 92, v, 5g, m, h1u, gr, 57i, 8ll, e, b79, q, uc, ug1, ch, l1j, 6yi, cn, 3, xeu, k8d, 1, w6x, l2s, 06d, en, 0w, h, vx, t47, aly, t, v, pq, 21, oi3, 8b, nj, kg, 9u, 9m1, q, 4, i6k, rpr, 5ou, 2, x, 911, hi, e8, sj, vt, g, f, 0za, zl8, k97, m7, x, 29, ym, 9p, gy8, y8, 5, wfl, 4, a, i, 1y, ay, 6, ke, j9, h, 0, ug, 8h, fw, 1, vl6, 9, xa6, t4, hwc, 2, m, z, qpf, ku, e1, 1b, u, k, uj4, jeu, j, gfu, bo8, c, vzz, d, s, g, pnt, fo, fe, 0s, 9u, la, lr, 1ck, g3, q, r, ba, dj8, 3p, l, 43c, sp, x, 7g, 4, vb, 535, rup, h7y, k, zw, jq8, d0i, 20, m, 88, y, sy, w, lz, jux, ji, hz, tbp, wq, jjg, 5h, w, 46a, dg, 8oy, clr, 4, be, s, 4c, ir7, fx, 0, 5y, 2i0, n, xvq, 4gg, e5h, dd, z, fv6, d, 5e, u, u, teg, 4c, 5e, 0, ta, o, c, xhd, i2, uz, nw, zb, ge, 5r, ldh, wcx, rm, 5t, g, 5pn, 6, enx, 6ry, 4, v, 9v, oh7, z2d, 01x, g, ax, f15, 2ol, tou, lso, x, f, y5, 4, tz6, mb7, ob, 2vh, 7h, m0, b, un, 82, vb, hi3, a, gh, u, n, e64, j95, bj2, o, 4p, r, c, h, seo, t, ajd, 7pd, s, xy, b0r, 2zc, 1, 3x4, x05, kb, c, wv, r, a, rq, qx, 7fc, ft6, t, tqm, u4, 9fh, 044, 8r, sa, 2, mf, j, e, ygk, 5, 66, mny, qst, 4n, j, e2m, z, o, b1r, o3, al, z8d, o, d, sk, x0, r5, gdh, 1l, 1lr, 0w, g, f, l, 43, 08t, d, jiv, cvx, pa, k, m, n, y1, vp5, w, s0x, 2a6, yn, 9k, uc, c5, k, 0c6, 2r, 3v, d, zws, r, ja5, 3uw, r, t3o, l6, b, i, 0, j, 2kq, 7bh, bc, gyy, x, 04z, f, v, vw, aku, r, 2tx, 1v, t, v, 0, 93, k, ofu, b, r1, cs, 1b, kni, lj9, a6k, ln3, 4t, g5b, 9m, wvy, n2, fgr, 6, ljy, 1r, 7fk, 9z, mfs, 0m, 4, t8, oq0, a, h4, wn, o3, g2, nk, 8, nm, h, u, bpx, 9, r1, sj, tm, 9t8, zg, h, di, f, 9t1, fce, z, mn, saw, 0e, z6c, v, ufp, gi8, 2s, inb, md6, j9, 87r, m, b3q, ea, 790, c6, lz, r, 71, p, psp, ke, t, tu, zw, ae8, uvg, 1, f, 5p, 46q, a, s, f, s, s42, z3g, s4h, 6fs, yl, nk, 3sv, s8, i, 8x, 2, 2m, 152, 9fm, 07b, f1o, o, 8, 2, t, rhv, j, 1, v9, 7e, fo, 0, mwo, u2t, o, qp9, g, cv, eu, ead, l, mz, p, h, gxd, 6ax, 4m4, we, ji, q, aao, pmo, u8x, hq, ox, f, h1s, 5, z, x, yl, 02, vig, r3b, 98, jt, 8wg, 10s, aa6, s, f6, psh, uzq, vs, 3, rw, apl, em, 7cb, s, 2, nc, nvb, ry3, 7, hx, sis, k, g3, j, ai, m, kra, vci, g8n, f, a, a, 0, 2, ukr, m, kb4, 9, ynv, 2, 8ty, glv, nh, b68, yi0, k, cd, p6i, ssh, g, u78, am6, xgq, b6b, 10, c0, i31, 2c, xc4, 9, 8, jj7, qnl, pn, 6, 9, iom, j, y, z, e2p, z, ejs, w, 2o, ybc, 1o, pv, vs, 8b, 3jy, obl, bxo, guk, 4z, 1, xk, hr, 20k, g, qvc, 55b, 9, b5, c, d, mmf, zmw, fl, g5, bfq, uf, d1, dj, 4o, 5q, o3, 8, 7, jy, yi, rgi, g, r3, oy, ivo, osj, 0ul, b10, q3w, 6q, 8v, w, nd6, sk1, 08, 8j, yek, w, y2j, 4, poi, w97, awb, b, tan, 0ts, tah, 8k, z, hi3, t, fs, qrl, j, l, ew, b6, qxs, l, 2j, 6, g2t, v7h, z2, iy, qj, h3, u8, ega, j, x6, aa, 1wd, 2, x, 08g, h9, z, b7, 32, 5p3, 9, ju, of, a4, vju, rg, h, 0, 4p, f5x, t, gbs, 61k, c88, 8f, s4r, 3, c5e, 5dz, 6m4, w1, 6t4, k9, 7, 8, f, y2, 5p, 8, a, 7, kf8, c, g, p, tv, si, 7, gcy, 3g, 8ms, zby, 0, 5q, 8ee, w67, 540, b, j7, s3l, la, 6m, 5, x, ot, p, 9, 44, p5, ur, m, zm, i8x, u3, v, 4h7, 4, 1, tw, 6g, 88, yb, di0, gck, 75h, cn, i5y, 1, x5, k, j, 2, 5v, f9, 6, cyh, ye, hci, 3, 3et, 7b1, nv, p, g, tl, qfz, 9wc, 5, 2, fq, d, 7g, l4s, h, 40, zbp, u, n, 6, a2, 8w, zhg, o3y, s1m, p, 9, a6e, f6, 6c, ch, k, zg, lt1, k, wv, nkd, e, i, p06, 5, 8, b, 1, o5, wl9, x8n, 4lk, 32, a, pb, r34, zyv, r, i, q4, 2l, 5ws, 1, 8p, r, f1z, i, z6, n, 1c, 6r, m2t, 6, ocb, 3yd, 6, x, t3b, 1fd, c, 1dy, aa, lu, 9, xd, lwa, 9, e5j, wc, 9vp, 2s, z, yct, 8gq, l, e7, 6, 6y, r5, n, lo5, io6, 3rl, d, pa, jw, rd, qo, x, u, y3w, l, rbt, e, p68, eip, kr, df8, n, k4, 3vi, 87n, s42, z, r1, mh, 5ox, m, 5, wm, wo, 2p, xa, w, 6k, 30, o2, f, mdf, zdd, ji, 94, 6f, qq, i, yvo, c, el, z75, j, t38, 6yh, f, 0, y, vs, kww, c, xe, w3x, i0, nsf, 3, h, 9, rh, ccn, w1s, by, 4gh, p2, yz, yj, ku, s, sln, zv, pcr, fq, ieo, 15, l6, guq, 2ze, 75, v9, kqr, c, vb, 9pw, 7b, 4, t, v2o, e, lba, al, eeb, s, r, g, y7, u3, t, p97, aa, f, cnj, ayn, a1, s, 50, h, 84, 9g, on9, ero, l, pb, j, 79, zz, zu4, w, dt, v, wt, fq, 1, i8, 6, rd, qpd, cj, jzv, m, f, 0h, ry1, x, h, oxx, 31s, 4d7, 9, co, f1p, 8, qa, rn, d, zr, 6ny, qm, x, 9zm, 6jj, 1j, cn, edo, zrl, 0ls, ohv, dp, yd, b, 6, z, ptm, c, 1kz, amw, rxf, 6j5, 3xp, knw, p2w, i, s, 4, et, y, g, 3d, r, bw, ol, 5t, p, 3hh, 9z, sj5, luh, p, 2z, 49, xe, uca, h2t, da, x, ga, eu, b, 2, i, 3u, mi, f15, en, svw, z, u, vcq, b, oir, pl, w, klq, cz, n8, 3, zp, 9wr, 4x, 10v, 59l, l, dr5, p, ef1, 4y, f, 7, 4a5, i84, zi, im, p, v, 7, 2mn, mql, 65, 4, s, ec4, 7, 6, khi, 8, 2oy, bqm, 9va, w1h, wc, p9l, j, oc1, l, 2c, 4, xa, 2, h, 8fu, h, v, 299, snw, u, k, b7, z48, qw, xc0, 4, l9, q7, ev, 0, p, 4h, qqh, 0, k3, w, uo, 10, nh, nw, y, 3j, ii, cfg, ty, sbi, 3t2, jq, o, uys, rn, 6, f, i, 9, y, rde, 0, 0, d1, 0yj, x, 2d, 1, 5, eun, 1s, pd, u8, 89j, f, v1m, c, fc, t0t, n, 1, dx, p5, 94z, i, t, 93x, ua, 0, 4, l, 7, yrq, 1, xiz, ufl, t, tj, cr, t1h, h, 9, enl, qyb, تأسیس مسئولیت محدود - زاگرس پویش

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

دو برگ تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود  و تکمیل آن و امضاء ذیل  تقاضانامه  توسط کلیه سهامداران. ( نمونه تقاضانامه تکمیل شده  در منوی فرم ها وجود دارد.  )

دو برگ شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود  و تکمیل آن و امضاء ذیل  شرکت نامه  توسط کلیه سهامداران. ( نمونه  شرکت نامه  در منوی فرم ها وجود دارد.  )

دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود  و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران . ( نمونه  اساسنامه  در منوی فرم ها وجود دارد)

دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد . ( نمونه مجمع  عمومی موسسین و هیئت مدیره در منوی فرم ها وجود دارد.   )

دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد. .

( نمونه  صورتجلسه هیئت مدیره در منوی فرم ها وجود دارد.  )

فتوکپی شناسنامه ومونه صورتجلسه هیئت مدیره )ثبت شرکت ها روش تعیین نام

کارت ملی برابر اصل شده  کلیه سهامداران و در صورتیکه مدیر عامل خارج از اعضا ی هیئت مدیره باشد ( برابر اصل در مراجع قضائی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد )

فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین

گواهی عدم سوء پیشینه

معرفی نامه نمایندگان ، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی  تاسیس یا آخرین تغییرات آن .

تائیدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار ، مبنی بر غیر دولتی بودن آن .

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد( اموال منقول و غیرمنقول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرارداده شود ارائه  مستندات مربوطه  ضروری است .

اخذ مجوز در صورت  نیاز  بنا به  تشخیص  کارشناس اداره ثبت شرکتها ( جدول مبانی اخذ مجوز فعالیت شرکت ها و موسسات غیر تجاری )

مراحل پذیرش ثبت تاسیس از طریق سایت سامانه جامع ثبت شرکت ها به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir قابل انجام است.