مؤسسات غیرتجاری مؤسساتی هستند که جهت مقاصد غیرتجاری مثل امور خیریه و خدمات حمایتی ، علمی و ادبی و امثال آن تشکیل می‌شوند و تشکیل‌دهندگان آن‌ها ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.

مؤسسات غیرتجاری به دو قسمت تقسیم می‌شوند :

الف) مؤسساتی که هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد ، این گونه مؤسسات اصطلاحا مؤسسات غیرانتفاعی نامیده می شود، کیله فعالیت های اجتماعی از قبیل انجمن های اسلامی ، تخصصی ، علمی خاص ، احزاب سیاسی ، مؤسسات خیریه و صندوق های قرض الحسنه در قالب این گونه مؤسسات متصور می باشد و مؤسسین آن هنگامی که درخواست ثبت می نمایند ، توسط اداره ثبت شرکت ها ، مراتب از مرجع صدور مجوز استعلام می شود و پس از وصول پاسخ مثبت ، نسبت به ثبت اقدام می گردد.

ب)مؤسساتی که هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضا خود یا غیر باشد. این گونه مؤسسات، مؤسسات غیر تجاری نامیده می شوند ، بنابراین فعالیت هایی از قبیل آموزشگاه های علمی و فنی ، کلاس های زبان ، مدارس غیر انتفاعی ، مؤسسات گاز رسانی و موارد دیگر در زمینه های فوق در قالب مؤسسات غیر تجاری متصور می باشد و مؤسسین باید پس از به ثبت رساندن موسسه نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند.